Stichting Draagt Elkanders Noden

De Stichting zet zich in voor de (arme) naaste in Roemenië. God heeft ons zowel in geestelijk, als in materieel opzicht veel gegeven. Wij mogen Gods Woord hebben en staan in de traditie van de Reformatie. Wij mogen welvaart en voorspoed hebben. In het gebied dat wij regelmatig bezoeken (voormalig Hongarije = Transsylvanië) heeft de Reformatie haar sporen nagelaten. Dat geeft verbondenheid en legt ook de verantwoordelijkheid op ons, onze verre naaste in woord en daad te steunen. Tegelijkertijd is het verrijkend ervaringen uit te wisselen, ontmoetingen te hebben en van een andere cultuur te leren.

Doelen

Volgens de statuten van 23 december 2009 heeft de Stichting ten doel vanuit Bijbelse visie:

-Christen in gebieden van de wereld waar zij vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid bij het belijden en verspreiden van het evangelie van Jezus Christus bemoedigen en versterken;

-Het verlenen van hulp aan gezinnen en christelijke martelaren in deze gebieden van de wereld;

-Het toerusten van lokale christenen en tegenstanders van het evangelie voor Christus in te winnen in landen waar gelovigen actief vervolgd worden vanwege hun christelijke getuigenis;

-Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimst verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
-Het opzetten van hulpverleningsprojecten, die gelovigen en andere helpen hun leven en christelijke getuigenis op te bouwen in landen waar het leven van christenen belemmerd en/of bedreigd wordt vanwege de politieke en/of vanwege de politie en/of religieuze situatie;

-De christelijke gemeenschap informeren over de vervolging van christenen wereldwijd en te wijzen op de moed en het geloof van de vervolgden met het oog op versterking van de wereldwijde geloofsgemeenschap;Helpt u mee, zodat wij onze naasten in Roemenië (Transsylvanie) kunnen helpen? Alvast hartelijk bedankt! Maak uw gift over op NL04 RABO 0172 4969 26 ten name van: Stichting Draagt Elkanders Noden, te Rhenen, onder vermelding van het “projectnummer”. De stichting heeft een ANBI status.

Bestuur

Bestuur
Werkzaamheden
Missie
gelden
besteding
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:
 • Het verrichten van werkzaamheden aan kerkelijk gerelateerde en/of andere particuliere eigendommen van christenen in Oost Europa;
 • Het uitvoeren van projecten ten behoeve van het welzijn van kinderen en ouderen in deze landen;
 • Incidentele en structurele diaconale hulpverlening;
 • Het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan armoedebestrijding;
Actueel uitgeoefende activiteiten:
 • Winter(voedsel)hulp (in de maanden dec- maart)
 • Werkvakanties
 • Inzamelen kleding
 • Individuele diaconale hulp
 • Organisatie hulptransporten
 • Ondersteuning diverse projecten (oa kinderhuis, ouderenhuis, na-schoolse opvang straatkinderen)
De Stichting wil in geestelijke verbondenheid met de christenen in Oost Europa, ondersteuning bieden in de ruimste zin van het woord. Deze ondersteuning wordt verleend vanuit confessionaliteit en in overeenstemming met de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Dit vertaalt zich in en/of is met name gericht op:

 • Het verstrekken van Bijbels, christelijke lectuur, het verzorgen van mediaprogramma`s en andere vormen van hulp;
 • Het geven van voorlichting in woord en geschrift;
 • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Het daadwerkelijk evangeliserend bezig zijn;
 • Het inzamelen en verspreiden van geldelijke bijdragen en humanitaire hulpgoederen en voorts door alle wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.
 • Bevorderen van de woonsituatie en haar omgeving. Het realiseren van `daadprojecten`.

De Stichting voert haar missie uit vanuit de in de statuten vermelde grondslag en doelstelling. Uit de missie vloeit voort dat de Stichting er naar streeft haar achterban zo optimaal mogelijk te informeren, met als doelen het bevorderen van bewustwording en draagvlakversterking . Dit vertaalt zich in het verstrekken van transparante informatievoorziening via de website en via kerkelijke bronnen.
Wijze van werving van gelden De stichting voorziet in de benodigde geldmiddelen door middel van:

 • Donateurs.
 • Sponsors.
 • Opbrensten uit verkoop van artkelen.
 • Eenmalige machtiggingen.
 • Alle andere verkrijgbare en bate.
Wijze van beheren van gelden:
De gelden worden beheerd door de penningmeester van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Beleggingen, anders dan via de bank, vereisen goedkeuring van het bestuur van de stichting of de betreffende werkgroep.

Wijze van besteden van gelden:
Er wordt jaarlijks een plan gemaakt, dat vervolgens vertaald wordt in projecten. Voor alle projecten worden kostenoverzichten samengesteld. Projecten zijn één- of meerjarig van karakter. Gelden worden besteed aan daadwerkelijke hulpgoederen, projectkosten (o.a. materiaal) ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden en giften met het oog op het bevorderen van het welzijn van de christen in Oost Europa. Middels geldelijke ondersteuning wordt ook ter plaatse geprobeerd de economie te stimuleren.
Beheer en besteding van het vermogen

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarin de baten en lasten van de werkgroep inzichtelijk worden gespecificeerd. De administratie wordt zodanig ingericht, dat deze aansluit op de begroting. Jaarlijks wordt de balans en de staat van baten en lasten van de werkgroep opgemaakt en vervolgens onderzocht door een kascontrolecommissie, welke bestaat uit 2 personen die door de werkgroep worden aangewezen. De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de werkgroep van haar bevindingen. Hierbij wordt tevens het jaarverslag van de secretaris opgenomen, waarin informatie wordt gegeven over de ontwikkelingen binnen de werkgroep van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van de secretaris binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast. Het bestuur van de werkgroep streeft naar minimale beheerskosten. In de huishoudelijk reglement is vastgesteld hoe de besluitvorming en de uitvoering rond de besteding van gelden is geregeld. Dit betreft zowel projectmatige uitgaven, als de uitvoeringskosten waaronder fondsenwerving. Projecten worden alleen ondersteund, indien hiervoor een aanvraag is ingediend. Na afloop van het project dient hierover binnen drie maanden verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur van de Stichting.

De verantwoording 2013 wordt voor 1 juli 2014 gepubliceerd.

Contact

Contactgegevens

Post of bezoek adres van de stichting
De Toltoren 25, 3912 AG Rhenen, Nederland

0031 (0)317 616026 www.stichtingden.nl
KvK nummer: 30284099
info@stichtingden.nl

Onder de stichting functioneren momenteel de volgende werkgroepen:

Samarita werkgroep: Ede
Samartia werkgroep: Rhenen
Samarita werkgroep: Waardenburg

Bij voorkeur kunt u ons ook bereiken per e-mail. Wij zullen uw vraag/opmerking zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wilt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief vul dan uw naam en email adres in. U wordt dan opgenomen in de mailinglist. De nieuwsbrief verschijnt in de maanden april en november.


  Ontwerp en realisatie Omega²